.

Březen 2009

love

15. března 2009 v 19:53 | niki

love


Nejhorší způsob, jak někoho propásnout, je sedět vedle něho a vědět, že ho nemůžeme mít...
♥ Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují.
♥ Všichni jmse andělé pouze s jedním křídlem a létat můžeme jen tehdy, objímáme-li jeden druhého.
♥ Kapka lásky je víc než oceán rozumu.
♥ Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní..
♥ Lépe být smutný s láskou, než veselí bez ní. (Goethe)
♥ Láska může člověku hodně pomoci, ale o to víc mu dokáže i ublíčit. Proto žijme tak. aby nám ublížila co nejméně.
♥ Kdo žárlí, ten miluje.
♥ Světu jsi možná jen jedinou osobou, ale jediné osobě můžeš být celý svět.
♥ Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chudému chléb, když umírá žízní.
♥ Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.
♥ Polámeš-li andělům křídla, pláčou. Zlomíš li jejich srdce, krvácejí. Když zradíš jejich lásku, přestanou žít....
♥ Od lásky k nenávisti je jen krůček.
♥ Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec.
♥ Láska způsobuje bolest. Ale bolest taky léčí. Láska prostě bolest je. Bolest nemá od lásky nikdy daleko. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit. A platí, že každá láska vlastně končí nešťastně, dřív nebo později - protože i v případě, kdy třeba láska trvá celý život, tak jeden nutně umře dřív a nenechá toho druhého v zármutku.

Co se považuje za týrání zvířad

15. března 2009 v 19:26 | niki
Za týrání zvířat se považuje např.
 • nucení zvířte k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a biologickým schopnostem a prokazatelně překračují jeho síly,
 • podrobení zvířete výcviku nebo veřejnému vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu chování vůči člověku nebo jiným zvířatům,
 • zdravotně neodůvodněné omezení výživy zvířete včetně jeho napájení nebo podávání potravy obsahující příměsi nebo předměty, které mu způsobují bolest, utrpení nebo jej jinak poškozují, případně nevynucené utrpení působící omezení svobody pohybu nezbytné pro zvíře určitého druhu,
 • vydání slabého, nevyléčitelně nemocného, vyčerpaného nebo starého zvířete, pro které je další přežívání spojeno s trvalou bolestí nebo utrpením, k jinému účelu než neodkladnému a bezbolestnému usmrcení,
 • podávání dopingových látek a jiných látek poškozujících organismus s cílem změnit jeho výkon nebo vzhled,
 • cvičení nebo zkoušení zvířete na jiném živém zvířeti, používání jiných živých zvířat jako lákadel, štvaní zvířat proti sobě bez potřeby lovu, výcviku či užití ovčáckého nebo pasteveckého psa,
 • provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu zvířete, zejména kupírování uší, ničení hlasivek či užívání jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat, dále bez zdravotních důvodů amputování drápů, zubů, jedových či pachových žláz, nejde-li o případy zvlášť dovolené,
 • používání podnětů, předmětů nebo bolest vyvolávajících pomůcek tak, že působí klinicky zjevné poranění nebo následné dlouhodobé klinicky prokazatelné negativní změny v činnosti nervové soustavy nebo jiných orgánových systémů zvířat,
 • podávání bez souhlasu veterinárního lékaře veterinárních léčiv a přípravků s výjimkou těch, které jsou volně v prodeji, provádění krvavých zákroky jinou osobou než k tomu odborně způsobilou (s výjimkou úkonů paznehtářských a podkovářských),
 • bezdůvodné vyvolávání nepřiměřeného působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,
 • chov zvířat v nevhodných podmínkách nebo tak, aby si sama nebo vzájemně zp¨ůsobovala utrpení,
 • zásahy do průběhu porodu způsobem neodpovídajícím obtížnosti porodu, zvyšujícím bolest anebo poškozujícím zdraví matky i mláděte,
 • zacházení se zvířetem, jeho přeprava či pohánění způsobem vyvolávajícím nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví nebo vedoucím k jeho neúměrnému fyzickému vyčerpání,
 • používání vázacích či pohyb zvířete omezujících prostředků působících poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví,
 • usmrcení zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení,
 • užívání živých zvířt ke krmení těch druhů zvířat, u nichž z biologických důvodů není takový způob výživy nutný,
 • opuštění zvířete s výjimkou zvířete volně žijícího s úmyslem se ho zbavit nebo zvíře vyhnat,
 • zbavování živých ryb šupin nebo ploutví, vsouvání prstů pod skřele do žáber nebo vtlačování prstů do očnic nebo násilné vytlačování jiker či mlíčí bez rybářsky uznaného důvodu,
 • označování zvířat vymrazováním (s výjimkou ryb) a výžehem (s výjimkou koní),
 • chov zvířat způsobem nebo v prostorech, které jsou v rozporu se zvláštními právními předpisy,
 • zdravotně neodůvoděné řezání paroží nebo jeho části ve vývojové fázi živé tkáně, a to za použití prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod,
 • používání elektřiny k omezení pohybu končetin nebo těla zvířat mimo použití elektrických ohradníků nebo přístrojů pro elektrické omračování a usmrcování zvířat anebo odchyt ryb podle zvláštního právního předpisu.
 • a další.
Zákaz těchto činností se nevztahuje na případy, kdy uvedená činnost je odůvodněna naléhavou potřebou záchrany života zvířat nebo lidí v naléhavých situacích záchranných prací anebo jde o činnosti prováděné podle schváleného projektu pokusů.
// //

super trička

13. března 2009 v 21:45 | niki |  Fashion